Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
Ilość towarów: 0
Wartość: 0.00 PLN
Złóż zamówienie
  STRONA GŁÓWNA O NASKOSZTY DOSTAWYREKLAMACJE I ZWROTYKONTAKT
Regulamin
Wino
Oliva Extravergine
Art. Spożywcze
Koncentraty Truflowe
 

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.OMBISA.SKLEPNA5.PL

Operatorem witryny internetowej www.ombisa.sklepna5.pl (zwanej dalej Witryną) jest Ombisa Piela Beata z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 4/7, 66-400 Gorzów Wlkp. (zwana dalej Ombisa), zarejestrowana Pod Numer REGON 080404040.

Ombisa jest podatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP PL-599-310-15-06.

Ombisa posiada rachunek bankowy w Bank PKO S.A. nr rachunku 87 1240 3640 1111 0010 3030 7725.

Kontakt: tel. 537 442 112, e-mail: ombisa@live.it

I. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Witryny jest sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i ruznych typowych produktów włoskich, a w szczególności win.

2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony na ul. Grota Roweckiego 4/7, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego(zwanego dalej „KC”). Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej, stanowiąc zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa , od 4,5% do 18% alkoholu, wydane na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231), zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”.

5. Podane niżej a użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) sformułowania mają następujące znaczenie:

a. Towary – towary prezentowane na Witrynie

b. Sprzedawca – operator Witryny, Ombisa Piela Beata;

c. Klient – każdy klient nabywający Towary;

d. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową;

e. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę

f. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

g. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Witryny

h. Twoje konto - zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

i. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

j. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

6,Korzystanie z Witryny i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu wraz z załącznikami oraz z potwierdzeniem pełnoletniości przez Klienta.

II. Realizacja zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru.

3. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail,

a. podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub

b. dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany),

potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia.

Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail i numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Twoje konto aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego licząc od godziny 10:00 najbliższego następnego Dnia roboczego.

6. Odmowa przyjęcia zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

a. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

b. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;

c. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

d. Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;

e. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w odpowiedzi nowy czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu trzech Dni Roboczych, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu trzech Dni Roboczych od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z przesyłką, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie Klienta zgłoszone w trakcie składania zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień przed potwierdzeniem zamówienia oraz sprawdzenia prawdziwości podanych danych osobowych, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.

11. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

12. Dla optymalnego zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniem sugerowana minimalna wielkość zamówienia to 6 butelek lub ich wielokrotność.

III. Ceny i polityka cenowa

1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.ombisa.sklepna5.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.

3. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie niezrealizowanemu zamówieniu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu.

IV. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;

b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta, przelewem zwykłym lub kartą płatniczą – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;Konsument nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru. Wybierając jedną z form płatności, o których mowa w pkt. IV b) Regulaminu, Konsument robi to dobrowolnie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych niż wymienione w pkt.1 form płatności, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

V. Dostawa towarów

1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 9.00 - 16.00, na koszt Klienta. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Dni Robocze.

4. Klient upoważnia kuriera do dostarczenia Towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności kurier, w przypadku wątpliwości, jest uprawniony zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dokumentu potwierdzającego jego pełnoletniość. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dokumentu, kurier odmówi wydania Towaru. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej Towar, kurier również odmówi wydania Towaru.

5. Dostawy będą realizowane w ciągu 3 Dni Roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu:

a) zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy - w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. IV 1 b) Regulaminu ,

b) potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. IV 1 a) Regulaminu

Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o rozpoczęciu realizacji zamówienia, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w zamówieniu.

6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki wysyłanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

7. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

8. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

9. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie firmy na ul. Grota Roweckiego 4/7, 66-400 Gorzów Wlkp., w Dni Robocze w godz. 10-15. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

VI. Reklamacje i zwroty - klienci nie będący konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje i zwroty - konsumenci

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.

3. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U z 2002r nr 141 poz.1176 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową(Dz. U z 2003r. nr 31 poz.258).

4. Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać na adres e-mail ombisa@live.it lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.

6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

7. Konsument, który dokonał zakupu na stronie internetowej www.ombisa.sklepna5.pl, zawarł umowę na odległość i zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000r. nr 22 poz.271 z póź. zm.) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć dokument sprzedaży.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

9. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.

10. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru wraz z kosztami dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu.

VIII. Bezpieczeństwo

1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

IX. Ochrona danych osobowych

1. W czasie korzystania z witryny, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie czasopisma elektronicznego(tzw. newslettera), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

4. Każda osoba, niebędąca Użytkownikiem, dokonująca płatności zostanie dołączona do bazy danych osobowych

5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Spółki są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

6. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Twoje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.ombisa.sklepna5.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed zawarciem umowy sprzedaży. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies(ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość składania zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży na stronie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.ombisa.sklepna5.pl posiadają ochronę prawno - autorską w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83).

6. Operator Witryny nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

7. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych od dnia 14/01/2013 roku.

 
  Logowanie
  Załóż konto
  Przypomnij hasło
 

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
 

 

 

  O nas
  Koszty Dostawy
  Regulamin
  Reklamacje i zwroty
  Kontakt
 

Ombisa, Ul. Grota Roweckiego 4/7, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 599-310-15-06, REGON 080404040, MAIL: ombisa@live.it, TEL. 537.442.112 / 537.446.112, BZ WBK: 97 1090 1900 0000 0001 3063 3101
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl